Dynasty tietopalvelu Haku RSS Oulaisten kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://poytakirjat.oulainen.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://poytakirjat.oulainen.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 19.09.2023/Pykälä 68


 

Kuntalaisaloite väli-/puskurirahoitusmallista hankkeiden edistämiseksi

 

KHALL § 191 

 

Oulaisten kylien neuvosto on lähettänyt 22.4.2022 päivätyn seuraavan kuntalaisaloitteen:

" VÄLI- /PUSKURIRAHOITUSMALLI HANKKEIDEN EDISTÄMISEKSI
 

Oulaisten kylien neuvosto esittää Oulaisten kaupunginhallitukselle, että kaupungissa otettaisiin käyttöön väli-/puskurirahasto turvaamaan kylien kehittämishankkeiden toteuttamisaikaista rahoitusta.
 

EU-rahoitteiset hanketuet maksetaan yleensä jälkikäteen toteutuneita kustannuksia vastaan, joten niiden toteuttamisenaikainen rahoitus on usein ongelmallista. Monta yhdistysvetoista hanketta on laitettu alulle niin, että väliaikaisrahoitus tulee niin sanotusti toteuttajien omasta pussista. Ongelmana on oman rahoitusosuuden kattaminen sekä muutaman kuukauden viive maksatuksissa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että hankkeiden käynnistyessä hallinnoijalla täytyy olla muutaman kuukauden toiminta- ja palkkarahat käytettävissään, jotta hanke voidaan aloittaa.
 

Kaupungin talousarvioon lisättäisiin vuosittainen, esimerkiksi 50.000 euron summa, josta voitaisiin lainata kyläyhdistyksille hankkeen aikainen rahoitus. Hankkeen hallinnoijat maksavat lainan takaisin saatuaan suoritukset rahoittajilta. Laina voisi olla esim. kolmen ensimmäisen kuukauden toteutuksesta aiheutuneet kustannukset ja nämä jäisivät hankkeen lainaksi, joka maksetaan viimeisen maksatuksen jälkeen takaisin.


Välirahoitusmallista on kannustavia esimerkkejä useissa kunnissa.


Oulaisissa 22.4.2022


Oulaisten kylien neuvosto:

Kyläyhdistysten puheenjohtajat Ahti Auno, Markku Salmela, Arto Ylikulju, Hannu Portti

Kylätoimintavastaava Sirpa Nevanperä"
 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Riikka Moilanen
 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää lähettää kuntalaisaloitteen keskushallinnolle vastattavaksi.
 

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.
 

KHALL § 168 

 

Valmistelija Talousjohtaja Sari Myllykoski-Hanhela
 

Oulaisten kylien neuvosto on lähettänyt 22.4.2022 päivätyn kuntalaisaloitteen väli-/puskurirahoitusmallin hankkeiden edistämiseksi.

 

Yhdistysten on mahdollista toteuttaa yleishyödyllisiä kehittämis- tai investointihankkeita EU-rahoituksen avulla. Tuki maksetaan takautuvasti toteutuneita kustannuksia vastaan ja tukea voi saada rahoitusmallista riippuen 20-100 % kuluista. Yhdistysten mahdollisuudet käynnistää hankkeita edellyttää välirahoitusmallia, jolla turvataan hankkeen aloittaminen ja loppuun saattaminen.

 

Kaupungin hyväksymän lainoituksen perusteena tulisi olla julkisesti hyväksytty hanke ja rahoituspäätös kansallisesta- tai EU:n tasoisesta rahoitusohjelmasta. Hankkeen toteuttajan tulisi olla rekisteröity yhdistys, jonka kotipaikka on Oulainen. Yhdistyksellä tulisi olla tarvittavat resurssit hankkeen toteuttamiselle ja hankkeen tulisi olla tärkeä myös kaupungin kehittämisen kannalta. Rahoituksesta tulisi laatia velkakirja ja maksusuunnitelma. Kaupungin tulisi edellyttää yhdistyksen vastuuhenkilöiltä (2 kpl) omavelkaista ja yhteisvastuullista takausta. Välirahoituksena myönnetty laina tulisi lyhentää hankeaikana hankkeen maksatuksen toteutuessa suoraan kaupungille. Hanketoimijan tulisi hakea välirahoitus kaupungilta hakemuksella, joka kuvaa hankkeen sisällön ja maksusuunnitelman. Välirahoituslainan suuruus voisi olla enintään 10.000 €. Välirahoituksen laina-aika voisi olla enintään 36 kk. Välirahoituksen myöntäisi kaupungin hallitus. Välirahoitus vaatisi vuoden 2023 talousarviossa antolainan lisäyskohtaan tarvittavan määrän lisämäärärahaa.

 

Oulaisten kaupungin hallintosäännön 70 §:n mukaan valtuusto päättää lainan ottamisen ja lainan antamisen periaatteista. Talousarvion yhteydessä valtuusto päättää antolainojen ja vieraan pääoman muutoksista. Yhdistysten toiminnan rahoittaminen ei varsinaisesti ole kaupungin tehtäväkenttään kuuluvaa toimintaa.
 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Riikka Moilanen
 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus käy keskustelun hankkeiden välirahoituksesta ja antaa ohjeistuksen asiasta.
 

Päätös Keskustelun kuluessa kaupunginjohtaja teki seuraavan muutetun päätösesityksen: Kaupunginhallitus päättää, että välirahoitusmallin myöntämisehdot valmistellaan ja tuodaan kaupunginhallituksen päätettäväksi ennen talousarvion 2024 hyväksymistä.

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan muutetun päätösesityksen.
 

KHALL § 250 

 

Valmistelija Talousjohtaja Sari Myllykoski-Hanhela
 

Kaupunginhallitus on päättänyt 8.5.2023 kokouksessaan, että Oulaisten kaupungille valmistellaan välirahoitusmallin myöntämisehdot.

 

Välirahoitusmallin myöntämisehtojen valmistelun yhteydessä on selvitetty muissa kunnissa voimassa olevia käytäntöjä.

Välirahoituksen tarkoituksena on kannustaa erityisesti pienten yhdistysten osallistumista kehittämis- ja investointihankkeisiin. Välirahoitus on maksimissaan tukirahoituksen suuruinen, väliaikainen koroton lyhytaikainen laina, jonka yhdistys maksaa takaisin kaupungille, kun hankkeen loppumaksatus on valmistunut ja yhdistys on saanut viimeisen maksuerän hanketuesta.

 

Esitys Oulaisten välirahoitusmallista:
 

 1. Välirahoitusta voidaan käyttää julkisesti hyväksyttyyn hankkeen rahoittamiseen ja rahoituspäätös tulee olla kansallisesta- tai EU:n tasoisesta rahoitusohjelmasta.
 2. Välirahoitus myönnetään myönteistä rahoituspäätöstä vastaan ja se on euromäärältään enintään rahoituspäätöksen mukainen ja siitä laaditaan velkakirja. Välirahoituksena myönnettyä lainaa on lyhennettävä hankeaikana hankkeen maksatusten toteutuessa suoraan kaupungin tilille.
 3. Hanketoimijan on haettava välirahoitus kunnalta hakemuksella, jossa hakija kuvaa hankkeen. Hakemukseen on liitettävä myönteinen rahoituspäätös ja lainan takaisinmaksusuunnitelma sekä yhdistyksen viimeisin tilinpäätös sekä toimintasuunnitelma. Välirahoitushakemus lähetetään liitteineen Kunta-Akkunan kautta.
 4. Välirahoituksen myöntämisestä päättää kaupunginhallitus.
 5. Välirahoitus on korotonta.
 6. Välirahoituksen laina-aika on enintään 36 kk.
 7. Hanketoimijalla voi olla kerrallaan yksi välirahoitus.
 8. Välirahoituslainan suuruus on enintään 10 000 €.
 9. Hankkeen toteuttajan tulee olla rekisteröity yhdistys, joka toimii Oulaisissa ja kotipaikka on Oulainen.
 10. Yhdistyksellä tulee olla tarvittavat resurssit hankkeen toteuttamiselle.
 11. Hankkeen tulee toteutua Oulaisissa ja sen tulee olla myös tärkeä kaupungin kehittämisen kannalta.
 12. Mikäli hanke ei toteudu suunnitelman mukaan, on yhdistys velvollinen maksamaan velan sekä velasta ja sen perimisestä aiheutuneiden kulujen määrän Oulaisten kaupungille.

 

Oulaisten kaupungin hallintosäännön 70 §:n mukaan valtuusto päättää lainan ottamisen ja lainan antamisen periaatteista. Vuoden 2024 talousarviossa varaudutaan yhdistysten välirahoituslainan myöntämiseen. Yhdistysten välirahoitusmallin käyttöönotto edellyttää antolainan lisäys kohtaan 50.000 euron lisäyksen.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Riikka Moilanen
 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää hyväksyä yhdistyksille tarkoitetun välirahoitusmallin periaatteet ja esittää asian edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Lisäksi kaupunginhallitus toteaa, että vuoden 2024 talousarviossa välirahoitusmalliin varataan antolainaa ja mahdollisuuksien mukaan myös tulevina vuosina.
 

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.
 

KVALT § 68  

278/00.01.06/2022  

 

Esittelijä Kaupunginhallitus
 

Päätösehdotus Kaupunginvaltuusto hyväksyy kaupunginhallituksen esityksen.
 

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.